Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Simplificación

Definición:

No ensino de linguas, este termo emprégase para describir o proceso polo que un estudante recorre sistematicamente a estruturas fonolóxicas, morfolóxicas ou sintácticas que son regulares na lingua meta, polo xeral como resultado dunha sobrexeneralización de regras xa existentes na devandita lingua meta, o que lle leva en ocasións a cometer erros. Así, por exemplo, o estudante emprega unha única regra para a formación dos tempos en pasado (en inglés, engadindo -ed á raíz do verbo; en galego, tomando como raíz para a conxugación do paradigma irregular unha mesma forma, como se se tratase da raíz dun verbo regular) ignorando as excepcións e producindo formas incorrectas tales como *bringed, *speaked, *poñeu, *cabeu, etc. Apuntouse a posibilidade de que a existencia de rexistros simplificados en etapas iniciais da adquisición dunha L2 poida axudar ao proceso de comprensión e aprendizaxe, aínda que non existen estudos concluíntes a este respecto. A interlinguaxe dun estudante considérase tamén un código simplificado con características ben definidas: sintaxe máis sinxela e con estruturas máis breves que as dun falante nativo, un maior emprego dos tempos en presente, emprego de vocabulario concreto e neutro, un maior uso de verbos copulativos fronte a outro tipo de verbos, etc. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Griffiths, R. 1990. “Speech Rate and NNS Comprehension: A Preliminary Study in Time-Benefit Analysis.” Language Learning 40: 311-336.

Hatch, E. M. 1983. Psycholinguistics. A Second Language Perspective. Rowley, Mass.: Newbury House, Publishers.

Kleifgen, J. A. 1985. “Skilled Variation in a Kindergarten Teacher’s Use of Foreigner Talk”,  in Gass, S. & Madden, C. (eds.). Input in Second Language Acquisition. Rowley, Mass.: Newbury House, pp. 59-68.

Variedade ou rexistro lingüístico que ten como rasgo principal o de posuír unhas características específicas de tipo máis sinxelo que as do rexistro ou variedade estándar. Entre este tipo de rexistros atópanse, por exemplo, a fala para estranxeiros, a linguaxe infantil ou a variedade lingüística empregada por calquera persoa que poida ter algún tipo de problema para codificar ou descodificar a lingua estándar, como pode ser o caso de persoas con diferentes tipos de minusvalía psíquica ou física que afecten ao cerebro ou aos órganos de recepción e produción da fala. Neste sentido, estes rexistros presentan certa semellanza coas linguas pidgin.

Bibliografía: 

Davies, A. 1989. “Is International English an Interlanguage?” TESOL Quarterly 23: 447- 467.

Reescritura ou adaptación de textos en versión orixinal co fin de facilitar aos alumnos que aprenden unha segunda lingua o acceso a textos máis sinxelos e o seu uso con fins didácticos. Esta reescritura implica o emprego de determinadas estruturas gramaticais e vocabulario adaptado ao nivel dos estudantes aos que vai dirixido o texto en cuestión. Polo tanto, a selección do vocabulario adoita realizarse en función dun control, mentres que a selección dos contidos gramaticais ten en conta a sinxeleza ou complexidade dos mesmos consonte ao que os estudantes teñan aprendido con anterioridade. Xeralmente empréganse textos simplificados nun curso de segunda lingua para fins xerais no eido escolar, e con estudantes que se atopan en fases iniciais ou básicas da aprendizaxe.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Calthrop, K. 1971. Reading Together: An Investigation into the Use of the Class Reader. London: Heinemann.

Greenwood, J. 1988. Class Readers. Oxford: Oxford University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Simplificación
Inglés: 
Simplification
Francés: 
Simplification
Alemán: 
Vereinfachung
Italiano: 
Semplificazione
Portugués: 
Simplificação
Ruso: 
Упрощение
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/simplificacion, con data de acceso 24/05/2024).