Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Contidos

Definición:

Nun sentido xeral os contidos curriculares son unha selección de coñecementos de diversa natureza que se consideran fundamentais para o desenvolvemento e a socialización dos alumnos, e cuxa asimilación non pode realizarse de forma plena e correcta sen unha axuda específica. Xeralmente, estes contidos son organizados e ordenados nos programas correspondentes.

Cun valor máis restrinxido, os contidos obxecto de ensino e aprendizaxe incluídos nos novos currículos do sistema educativo español actual son de varios tipos: conceptuais (feitos e conceptos), procedimentais (técnicas, habilidades ou estratexias) e actitudinais (actitudes, normas e valores).

Tradicionalmente, a planificación e intervención educativa centrábanse na aprendizaxe de conceptos, mentres que o resto dos contidos formaban parte do denominado currículo oculto (non especificado). No entanto, todos eles son igualmente importantes para o desenvolvemento das capacidades consideradas como obxectivos xerais, polo que han de traballarse conxunta e intencionadamente desde todas as áreas. Doutra banda, para que a aprendizaxe se leve a cabo de forma satisfactoria, é necesario que os contidos posúan significatividade lóxica (é dicir, que se presenten de forma clara, coherente e contextualizada, poñéndoos en relación con contidos anteriores), e tamén significatividade psicolóxica (isto é, que se adapten ao nivel de desenvolvemento cognitivo do discente e aos seus coñecementos previos).

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Bolívar Botía, A. 1992. Los contenidos actitudinales en el currículo de la reforma. Problemas y propuestas. Madrid: Escuela Española.

Coll, C.; Pozo, J. I.; Sarabia, B. & Valls, E. 1992. Los contenidos en la Reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. Madrid: Santillana / Aula XXI.

MEC (Ministerio de Educación y Ciencia). 1989. Diseño Curricular Base. Educación Secundaria Obligatoria. 2 vols. Madrid: MEC.

Stoldolsky, S. 1991. La importancia del contenido en la enseñanza. Barcelona: Paidós-MEC.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Contenidos
Inglés: 
Contents
Francés: 
Contenus
Alemán: 
Inhalte
Italiano: 
Contenuto
Polaco: 
Treść
Portugués: 
Conteúdos
Ruso: 
Содержание
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/contidos, con data de acceso 17/04/2024).