Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Coñecementos previos

Definición:

Existen dous factores que condicionan a intervención educativa e que han de terse en conta como punto de partida para a aprendizaxe: o nivel de desenvolvemento cognitivo dos estudantes e os seus coñecementos previos, isto é, as concepcións e representacións que xa posúen acerca dos temas que se abordan na aula. A pesar de que os coñecementos previos poden variar en contido, dependendo da área (física, lingua, etc.), e tamén na súa natureza (poden ser procedimentais, descritivos, máis ou menos xerais, etc.), posúen varias características comúns: trátase de construcións persoais, froito da interacción co medio, e moitas veces previas á instrución; non son científicos, aínda que teñen un gran poder de predición, o que os converte en funcionais, é dicir, fanse útiles como instrumentos de interpretación do mundo; son tamén estables e resistentes ao cambio, ademais de implícitos, é dicir, que se descobren a través das actividades ou predicións do alumno.

Pódense distinguir tres tipos de concepcións previas, de acordo coa súa orixe: espontáneas (orixinadas a partir da relación co medio e baseadas en regras causales e intuicións); inducidas (procedentes da contorna social e asimiladas individualmente) e analóxicas (procedentes do traslado de modelos ou concepcións formadas noutras áreas, co fin de comprender conceptos daquelas nas que non se teñen ideas específicas, ben sexan espontáneas ou inducidas). No ensino de linguas estranxeiras, as fontes máis importantes de coñecementos previos do alumno son a instrución recibida anteriormente na L2 e os coñecementos previos ou adquiridos na L1.

Os coñecementos previos non han de ser substituídos, senón reconstruídos, de xeito que se aproximen progresivamente aos coñecementos científicos ou académicos. Nesa modificación é fundamental a conexión do coñecemento escolar co mundo cotián do discente para que este perciba a súa utilidade. Para activar as ideas previas e poder actuar sobre elas, o profesor pode recorrer a diversas técnicas ou actividades: cuestionarios ou enquisas, entrevistas, tests, probas iniciais, debates, etc.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Coll, C.; Pozo, J. I.; Sarabia, B. & Valls, E. 1992. Los contenidos en la Reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. Madrid: Santillana / Aula XXI.

Pozo, J. I., Limón, M., Sanz, A. & Gómez Crespo, A. 1991. “Conocimientos previos y aprendizaje escolar.” Cuadernos de Pedagogía 188: 12-14.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Conocimientos previos
Inglés: 
Previous knowledge
Francés: 
Connaissances préalables
Alemán: 
Vorkenntnisse
Italiano: 
Conoscenza previa
Polaco: 
Wiedza uprzednia
Portugués: 
Conhecimento prévio
Ruso: 
Предыдущие знания
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/conecementos-previos, con data de acceso 21/05/2024).