Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

LOXSE

Definición:

Siglas de Lei Orgánica de Ordenación Xeral do Sistema Educativo.

Aprobada o 3 de outubro de 1990, é unha das tres Leis Orgánicas que reforman o sistema educativo español ao amparo da Constitución. A súa entrada en vigor supón unha reestruturación do ensino non universitario en todos os seus niveis, coa finalidade de corrixir as deficiencias do sistema anterior —regulado pola Lei Xeral de Educación (LXE) —, adaptarse á realidade socioeconómica e mellorar a calidade do ensino. Durante un período de dez anos a partir da aprobación da lei, levouse a cabo unha substitución progresiva do sistema derivado da Lei Xeral de Educación (LXE) do ano 1970 polo novo sistema que establece a LOXSE.

Nesta nova estrutura, o sistema educativo abarca tanto as ensinanzas de réxime xeral (educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e post-obrigatoria, FP de Grao Superior e Educación Universitaria) como as de réxime especial (Ensinanzas de Idiomas, Artísticas —Música, Danza, Artes Plásticas— e Educación de Adultos).

O primeiro nivel do sistema é o ensino preobrigatorio (Educación Infantil). Os contidos nesta etapa estrutúranse en tres áreas de coñecemento: Identidade e autonomía persoal, descubrimento do medio e comunicación e representación; a metodoloxía baséase na globalización e na actividade lúdica e espontánea.

As modificacións máis importantes que achega a LOXSE teñen lugar no nivel do ensino obrigatorio, que se amplía para abarcar desde os 6 ata os 16 anos e ten un carácter comprensivo (básico e igualitario), á vez que dá cabida de xeito progresivo á diversificación e a opcionalidade, co fin de adaptarse aos distintos intereses, capacidades e motivacións dos alumnos. Ademais do anterior, reforza e reformula as ensinanzas técnicas e profesionais, mellorando a integración de alumnos con necesidades educativas especiais. O ensino obrigatorio comprende dúas etapas: Educación Primaria (de 6 a 12 anos) e Educación Secundaria Obrigatoria (de 12 a 16 anos). De acordo co disposto pola LOXSE e especificado no deseño curricular base, a área curricular de Linguas Estranxeiras terá carácter obrigatorio a partir do segundo ciclo da Educación Primaria, aínda que pode introducirse antes se se dan as condicións oportunas.

A LOXSE modifica tamén substancialmente a estrutura da Educación Secundaria Post-obrigatoria a través das distintas modalidades de Bacharelato e dos ciclos de Formación Profesional.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

MEC (Ministerio de Educación y Ciencia). 1991. El Sistema Educativo Español. Madrid: CIDE-MEC.

Vidal García, J., Cárave, G. & Florencio, M. A. 1992. El Proyecto Educativo de Centro. Una perspectiva curricular. Madrid: EOS.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
LOGSE
Ruso: 
Органический закон общей организации системы образования
Entrada anterior / seguinte:
LOU
LRU >

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/loxse, con data de acceso 20/06/2024).