Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Reforzo educativo

Definición:

Medida ordinaria de atención á diversidade que afecta a elementos non prescritivos do currículo (⇒ ensino para a diversidade). Adoita traducirse nun conxunto de actividades e estratexias destinadas a corrixir as deficiencias ou dificultades de aprendizaxe do alumno. Estas deficiencias, que se manifestan no grao de consecución dos obxectivos (⇒ obxectivo 2) previstos para un determinado período (ciclo, curso, trimestre, etc.), poden deberse a diversos factores, por exemplo, a limitacións persoais do alumno (físicas ou psíquicas), ou á súa historia escolar. É por iso que as medidas que se han de adoptar variarán dependendo do tipo e magnitude da carencia ou dificultade, e das causas que a orixinan. Normalmente, estas medidas aplícanse no terceiro nivel de concreción do currículo (⇒ deseño curricular base (dcb) e proxecto curricular de centro (pcc)): así, dentro das unidades didácticas que conforman as programacións de aula (⇒ programación), pódese recorrer á diversificación de estratexias, actividades e materiais didácticos, de maneira que mediante vías diferentes todo o alumnado poida acceder aos contidos básicos: por exemplo, utilizar un exercicio de elección múltiple (⇒ pregunta de elección múltiple), un texto con ocos en branco e unha dramatización para completar a explicación do pasado simple en inglés.

No entanto, para aqueles casos en que os recursos ordinarios non sexan suficientes, o deseño curricular base contempla tamén medidas específicas máis drásticas, como a permanencia un ano máis no mesmo curso, ou as adaptacións ou reorganizacións curriculares, que consisten en eliminar ou incluír algún obxectivo ou contido, ou ampliar as actividades en determinadas áreas. (⇒ adaptación curricular). Este sería o caso, por exemplo, de estudantes con deficiencias auditivas, que non poden traballar ao mesmo ritmo que os demais algúns dos contidos de áreas como a Lingua Estranxeira, e que, pola contra, necesitan a introdución doutros contidos, como os referentes ás linguaxes de signos.

⇒ ensino da segunda lingua a estudantes con necesidades especiais e adaptación curricular.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Albericio, J. J. 1991. Educar en la diversidad. Madrid: Bruño.

Gurney, R. 1976. Language, Learning and Remedial Teaching. London: Edward Arnold.

MEC (Ministerio de Educación y Ciencia). 1989. Diseño Curricular Base. Educación Secundaria Obligatoria. 2 vols. Madrid: MEC.

Molina García, S. 1997. Escuelas sin fracasos. Prevención del fracaso escolar desde la Pedagogía interactiva. Málaga: Aljibe.

Vidal García, J. 1993. Guía para realizar adaptaciones curriculares. Madrid: EOS.

Correspondencia noutros idiomas
Galego: 
Reforzo educativo
Inglés: 
Remedial work
Francés: 
Renforcement éducatif
Alemán: 
Förderunterricht
Italiano: 
Lavoro di riparazione
Portugués: 
Trabalho de correção
Entrada anterior / seguinte:

Cómo citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/reforzo-educativo, con data de acceso 18/09/2020).