Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Exame

Definición:

Procedemento que se segue para medir o coñecemento, a destreza e a actuación dunha persoa nunha área determinada. Un exame ten por obxecto medir e cuantificar, e a devandita medición pode levarse a cabo de forma intuitiva e informal (como cando se xulga a pronuncia dun estudante simplemente escoitándoo) ou ben de xeito explícito e estruturado como, por exemplo, cando se utiliza unha pregunta de elección múltiple, na que as respostas correctas xa foron determinadas de antemán de forma obxectiva. Un exame de lingua é unha mostra do comportamento lingüístico do alumnado, e grazas a esa mostra pódense deducir aspectos que van desde a súa competencia xeral nesa lingua ata un aspecto moi concreto das súas destrezas lingüísticas: por exemplo, mediante un exame de pronuncia que conteña pares mínimos pode determinarse que sons en concreto son máis problemáticos para o alumnado, cales son máis difíciles de discriminar, etc. De acordo co marco europeo común de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación, toda avaliación dun exame debe ser o máis obxectiva posible para aumentar así a súa validez e fiabilidade. Para iso han de seguirse os seguintes pasos:

  1. desenvolver unha especificación do contido da avaliación, baseada nun marco de referencia común ao contexto de que se trate;
  2. utilizar valoracións compartidas para seleccionar o contido e avaliar as actuacións;
  3. adoptar procedementos normalizadores respecto da forma de realizar as avaliacións;
  4. proporcionar claves definitivas de puntuación para as probas indirectas e fundamentar as valoracións das probas sobre criterios específicos definidos;
  5. esixir múltiples valoracións e, no seu caso, a ponderación dos distintos factores; e, para rematar,
  6. comprobar a calidade da avaliación do exame (validez, fiabilidade) analizando os datos da avaliación.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Baker, D. 1989. Language Testing: A Critical Survey and Practical Guide. London: Edward Arnold.

Brown, H. D. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs, New York: Prentice-Hall. 3rd edition.

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Davies, A. 1990. Principles of Language Testing. Oxford: Blackwell.

Eres Fernández, I. G. M. & Rádis Baptista, L. M. T. 2010. La enseñanza de lenguas extranjeras y la evaluación. Madrid: Arco Libros.

Hughes, A. 1989. Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Oller, J. 1979. Language Tests at School. London: Longman.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Examen
Inglés: 
Test
Francés: 
Examen/test
Alemán: 
Prüfung/Test
Italiano: 
Esame/test
Polaco: 
Egzamin/Test
Portugués: 
Teste/Exame
Ruso: 
Экзамен
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/exame, con data de acceso 23/04/2024).