Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Destrezas lingüísticas

Definición:

Tamén habilidades lingüísticas.

Sobre elas apóiase todo o ensino dunha segunda lingua e coñécense familiarmente como “as catro destrezas”, que son: comprensión oral, comprensión lectora ou lectura, expresión oral e expresión escrita ou escritura. Dise que constitúen os alicerces capitais sobre os que se fundamenta todo o ensino, pois dalgunha forma todo aprendiz que estuda unha lingua terá que alcanzar un nivel mínimo de competencia en cada unha delas. Loxicamente, a énfase posta en cada unha estará en consonancia coas necesidades e intereses do discente. Na meirande parte dos cursos de segundas linguas de carácter xeral téndese hoxe en día cara a unha integración destas catro destrezas.

Tradicionalmente identificáronse a comprensión oral e a lectura como as destrezas receptivas mentres que as produtivas correspóndense coa expresión oral e escrita. Na actualidade cuéstionase esta distinción entre receptivas e produtivas porque dalgún xeito as receptivas requiren algún tipo de produción ou parte activa no proceso, e as produtivas presupoñen igualmente algún elemento de recepción. O marco europeo común de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación prefire referirse a estas destrezas como actividades de lingua, distinguíndose cinco grandes áreas en lugar das tradicionais catro, xa que dentro da expresión oral se agrupan dúas subdestrezas; por unha banda, a capacidade para falar e, por outra, a habilidade para interactuar nunha conversa ou discusión.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Doff, A. 1988. Teach English: A Training Course for Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Harmer, J. 2015. The Practice of English Language Teaching. New York: Longman. 5th edition.

Kaplan, R. (ed.). 2010. The Oxford Handbook of Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press. 2nd edition.

Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching – Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Destrezas lingüísticas
Inglés: 
Linguistic skills
Francés: 
Habiletés linguistiques
Alemán: 
Sprachliche Fertigkeiten
Italiano: 
Abilità linguistiche
Polaco: 
Umiejętności lingwistyczne
Portugués: 
Competências linguísticas
Ruso: 
Лингвистические навыки
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/destrezas-linguisticas, con data de acceso 27/05/2024).