Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Erro

Definición:

Forma desviada na lingua do aprendiz, que permite reconstruír o seu coñecemento da mesma. Desde a perspectiva da análise de erros, o erro distínguese da equivocación, que consiste nun erro de actuación non sistemático. A análise de erros mantén que as formas desviadas forman parte da aprendizaxe, perspectiva que se opón á da análise contrastiva, que os consideraba como elementos que deben evitarse para que non se formasen malos hábitos lingüísticos. Existen varias taxonomías para a análise e descrición dos erros. Podemos sinalar entre elas a proposta de Richards (1971), quen distingue dous tipos de erros que non se deben á transferencia da lingua materna: erros intralingüísticos e erros de desenvolvemento. Os primeiros están constituídos por aqueles que mostran sobrexeneralización, ignorancia das regras ou aplicación incompleta destas; os erros de desenvolvemento, pola súa banda, están asociados ao intento do aprendiz de construír hipóteses sobre a lingua, baseándose nunha experiencia limitada á aprendizaxe en clase ou no libro de texto. Destaca tamén a tipoloxía de Dulay e Burt (1974):

  1. erros de interferencia, onde se inclúen aqueles que teñen a súa orixe na influencia da L1;
  2. erros de desenvolvemento, aqueles que non mostran a estrutura da lingua nativa, pero que se producen de forma natural, debido á falta de dominio do sistema da lingua obxecto no momento de facer hipóteses construtivas para poder comunicarse; estes erros de desenvolvemento pódense atopar tamén no proceso de aprendizaxe da L1;
  3. erros ambiguos, que estarían a medio camiño entre interferencia e desenvolvemento; e, para rematar,
  4. erros únicos, que non teñen a súa orixe na L1 nin se atopan no proceso de adquisición da L1.
Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Baralo, M. 1999. La adquisición del español como lengua extranjera. Madrid: ArcoLibros.

Bueno González, A., Carini Martínez, J. A. & Linde López, A. 1992. Análisis de errores en inglés: Tres casos prácticos. Granada: Universidad de Granada.

Corder, S. P. 1967. “The Significance of Learners’ Errors.” International Review of Applied Linguistics 5: 161-169.

Corder, S. P. 1974. “Error Analysis”, in Allen, J. P. B. & Corder, S. P. (eds.). The Edinburgh Course in Applied Linguistics. Vol. 3. London: Oxford University Press.

Dulay, H. & Burt, M. 1974. “You can’t Learn without Goofing”, in Richards, J. C. (ed.). Error Analysis. London: Longman, pp. 95-123.

Eres Fernández, I. G. M. & Rádis Baptista, L. M. T. 2010. La enseñanza de lenguas extranjeras y la evaluación. Madrid: Arco Libros.

Fernández López, M. S. 1997. Interlengua y análisis de errores en el aprendizaje del español como lengua extranjera. Madrid: Edelsa.

Richards, J. C. 1971. “A Non-Contrastive Approach to Error Analysis”. English Language Teaching Journal 25/3: 204-219.

Vázquez, G. 1991. Análisis de errores y aprendizaje de español/lengua extranjera. Frankfurt: Peter Lang.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Error
Inglés: 
Error
Francés: 
Erreur
Alemán: 
Fehler
Italiano: 
Errore
Polaco: 
Błąd
Portugués: 
Erro
Ruso: 
Погрешность / ошибка
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/erro, con data de acceso 13/07/2024).