Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

ECTS

Definición:

Abreviatura inglesa de European Credit Transfer and Accumulation System, é dicir, “Sistema europeo de acumulación e transferencia de créditos”. Un dos obxectivos estratéxicos do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) é a adopción dun sistema de créditos que facilite a mobilidade do alumnado, os denominados créditos ECTS. Neste novo sistema (xerado a partir de programas de mobilidade de estudantes como o Erasmus) contabilízanse as horas totais de dedicación dos estudantes á materia, é dicir, tanto as horas lectivas como as destinadas ao estudo, realización de actividades propostas, titorías e avaliación. Estímase así que un crédito ECTS equivale a unhas 25 ou 30 horas de traballo total do alumnado. Os créditos ECTS enmárcanse nun sistema de ensino completamente centrado nos estudantes e no seu proceso de aprendizaxe. Esta reorientación do proceso de ensino cara ao alumnado supón novas esixencias para estudantes e profesores. Para os docentes implica a creación de contornas que estimulen a aprendizaxe e o establecemento de estratexias e pautas para o seguimento do traballo que o alumnado leva a cabo dentro e fóra da aula. Para os estudantes supón a adquisición dun maior grao de autonomía, responsabilidade e implicación activa na aprendizaxe.

A adaptación dos planos de estudo dunha universidade ao sistema ECTS require a elaboración de catro documentos: o formulario de candidatura para futuros estudantes, o contrato de estudos que deberán asinar as partes implicadas (estudante e universidades de intercambio), a certificación académica, e o catálogo informativo ou guía docente, na que debe figurar toda a información pertinente sobre a institución, requisitos de acceso, titulacións, planos de estudo e materias. Un dato a ter en conta con respecto ao novo deseño curricular é que os obxectivos non se formulan en termos de contidos, senón de competencias e destrezas que o estudante ten que desenvolver nas diferentes materias, ben de modo lonxitudinal ou transversal. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

De Miguel Díaz, M. (dir.) 2004. Adaptación de los Planes de Estudio al proceso de Convergencia Europea. Madrid: Dirección General de Universidades, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. BOE del 18/09/2003. 

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
ECTS
Inglés: 
ECTS
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/ects, con data de acceso 27/05/2024).