Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Estratexia(s) de aprendizaxe

Definición:

Mecanismo(s) que utiliza o aprendiz no seu proceso de aprendizaxe da segunda lingua. Están relacionadas coa forma na que o aprendiz adquire a competencia lingüística, co cal se distinguen das estratexias de comunicación e produción, que se centran no uso da competencia na L2.

Existen distintas clasificacións de estratexias de aprendizaxe, que son froito de diferentes investigacións. Entre as distintas tipoloxías podemos mencionar a recollida por Wenden e Rubin (1987), que distinguen dous grandes grupos: as cognitivas e as metacognitivas. As primeiras divídense á súa vez en seis tipos:

  1. Clarificación / verificación. Empréganse para comprobar o coñecemento da lingua obxecto de estudo. No proceso de creación das regras da segunda lingua, os propios aprendices van buscando a confirmación e validación do seu coñecemento.
  2. Inferencia indutiva ou de adiviñación. Consiste no uso de coñecementos lingüísticos ou conceptuais previos conducentes a hipóteses sobre a forma lingüística, o significado ou a intención do falante.
  3. Razoamento dedutivo. No seu achegamento á segunda lingua, o aprendiz busca e utiliza regras xerais, non específicas, o que as diferenza do razoamento indutivo.
  4. Práctica. Aquelas estratexias que buscan o almacenamento e recuperación da lingua, centrándose na precisión da norma. Neste grupo atópanse as estratexias de repetición, experimentación ou imitación.
  5. Memorización. Como as anteriores, perseguen tamén o almacenamento e recuperación da lingua. Diferéncianse das demais porque centran a súa atención no proceso, buscando a organización.
  6. Monitorización. O aprendiz percibe os erros, fíxase en como o receptor recibe e interpreta a mensaxe e posteriormente decide que facer ante a situación. Estas estratexias combinan aspectos cognitivos e metacognitivos xa que identifican o problema e corríxeno, pero tamén deciden os pasos que deben darse para solucionalo.

Pola súa banda, as estratexias metacognitivas regulan o proceso de aprendizaxe da lingua. Nelas, os aprendices planifican e avalían a súa aprendizaxe; primeiro escollen aquilo que desexan aprender, despois establecen prioridades e, finalmente, planifican as estratexias que van utilizar e mesmo as modifican se a aprendizaxe non resulta como esperaban.

Os diferentes estudos realizados sobre estratexias apuntan cara a unha aprendizaxe continua da L2, aínda que se fan necesarias máis investigacións sobre a fosilización que aclaren por que nun determinado punto se detén o proceso de aprendizaxe. Outro tema moi controvertido en relación con este factor de aprendizaxe é o referido á posibilidade e efectividade do ensino de estratexias

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Cano Gareña, F. & Justicia Justicia, F. 1988. "Las estrategias de aprendizaje: Estado de la cuestión". Revista de Educación de la Universidad de Granada 2: 89-106.

Manchón Ruiz, R. M. 1985. “Estudios de interlengua: Análisis de errores, estrategias de aprendizaje y estrategias de comunicación.” Revista Española de Lingüística Aplicada 1: 55-75.

McDonough, S. H. 1998. “Learning Strategies”. Language Teaching 32: 1-18.

Oxford, R. L. 1990. Language Learning Strategies. What Every Teacher Should Know. Rowley, Mass.: Newbury House.

O’Malley, J. & Chamot, A. 1990. Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

Palacios Martínez, I. M. 1995. “A Study of the Learning Strategies Used by Secondary School and University Students of English in Spain.” Revista Alicantina de Estudios Ingleses 8: 177-193.

Stern, H. 1983. Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Wenden, A. & Rubin, J. (eds.) 1987. Learner Strategies in Language Learning. Englewood Cliffs, N J: Prentice Hall.

Wenden, A. 1991. Learner Strategies for Learner Autonomy. Englewood Cliffs, N J: Prentice Hall.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Estrategia de aprendizaje
Inglés: 
Learning strategy
Francés: 
Stratégie d'apprentissage
Alemán: 
Lernstrategie
Italiano: 
Strategia di apprendimento
Polaco: 
Strategia uczenia się
Portugués: 
Estratégia de aprendizagem
Ruso: 
Стратегия обучения
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/estratexias-aprendizaxe, con data de acceso 22/05/2024).