Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Enfoque

Definición:

Termo utilizado no ensino de linguas para referirse ás distintas teorías que estudan tanto a natureza da lingua (estruturalismo, funcionalismo, xenerativismo) como o proceso de aprendizaxe da mesma (condutismo, cognitivismo, etc.). Sobre estes dous aspectos fundaméntanse os distintos métodos de ensino (⇒ método), que logo se concretan nunha serie de procedementos ou técnicas utilizados na aula (⇒ procedemento). De acordo con Richards e Rodgers (1986), tres son as visións xerais sobre a natureza da linguaxe que de xeito explícito ou implícito inflúen nos distintos enfoques e métodos:

  1. Unha visión estruturalista, máis tradicional, que defende que a lingua é un sistema estruturado de unidades lingüísticas con significado. A meta do ensino sería o dominio dos elementos de devandito sistema. Exemplo: o método audiolingüe.
  2. Unha visión funcionalista, desde a cal a linguaxe é considerada un vehículo para a expresión de funcións comunicativas (⇒ función) e categorías nocionales (⇒ noción). Exemplo: o enfoque comunicativo.
  3. Unha visión baseada na interacción, que considera que a lingua é un vehículo utilizado polas persoas para establecer e manter relacións sociais. Exemplo: a aprendizaxe da lingua en comunidade.

En canto ás teorías sobre a aprendizaxe de linguas, os distintos enfoques tratan de responder a dúas cuestións fundamentais:

  1. os procesos psicolingüísticos e cognitivos implicados na aprendizaxe da lingua; e
  2. as condicións para que os devanditos procesos se activen.

Deste xeito, mentres que algunhas teorías outorgan maior importancia ao proceso de aprendizaxe (formación de hábitos, indución, inferencia, comprobación de hipótese e xeneralización, etc.), para outras teorías o máis importante é a natureza do contexto físico e humano no que utiliza a lingua.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Richards, J. C. & Rodgers, T. S. 1986. Approaches and Methods in Language Teaching: A Description and Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Sánchez Pérez, A. 2009. La enseñanza de idiomas en los últimos 100 años. Métodos y Enfoques. Madrid: SGEL.

Correspondencia noutros idiomas
Galego: 
Enfoque
Inglés: 
Approach
Francés: 
Approche
Alemán: 
Ansatz
Italiano: 
Approccio
Polaco: 
Podejście
Portugués: 
Abordagem
Entrada anterior / seguinte:

Cómo citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/enfoque, con data de acceso 20/04/2021).