Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Poboación

Definición:

En estatística, conxunto de entidades (obxectos, individuos, etc.) que comparten algunha característica observable e que son obxecto dunha investigación. Existen poboacións finitas (aquelas nas que o número de entidades é fixo e contable, por exemplo, o número de verbos empregados nunha obra literaria), e poboacións potencialmente infinitas, como o tempo empregado en ler unha oración, que pode medirse infinitas veces con resultados distintos. Cando a poboación finita non é moi ampla, a investigación pode basearse nela; con todo, se a poboación é potencialmente infinita, ou finita pero moi ampla, será necesario seleccionar unha mostra representativa. Por exemplo, unha selección de cen estudantes que leven cinco anos estudando italiano como L2 constituirá unha mostra de toda a poboación de estudantes con esa característica. Logo de analizar a mostra, os resultados obtidos pódense facer extensivos á poboación no seu conxunto a través das técnicas de estatística inferencial.

As propiedades que posúen os elementos dunha poboación denomínanse caracteres: os cualitativos ou atributos, como o sexo ou a nacionalidade, poden adoptar distintas modalidades (masculino / feminino; inglés / francés / español); os cuantitativos (por exemplo, a idade) son medibles, e adoptan valores numéricos dentro dun conxunto chamado dominio.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Bachman, L. F. 1990. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford University Press.

Butler, C. 1985. Statistics in Linguistics. Oxford: Blackwell.

Nortes Checa, A. 1991. Estadística teórica y aplicada. Barcelona: DM/PPU.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Población
Inglés: 
Population
Francés: 
Population
Alemán: 
Population
Italiano: 
Popolazione
Polaco: 
Populacja
Portugués: 
Universo
Ruso: 
Контингент
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/poboacion, con data de acceso 21/05/2024).