Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Lexicón

Definición:

En sentido xeral, conxunto de lexemas (palabras e expresións idiomáticas ou frases feitas) dunha lingua, que aparecen listados e definidos nun dicionario.

Entradas relacionadas: 

En gramática xenerativa, compoñente que contén unha listaxe dos elementos léxicos dunha lingua e información sobre as súas propiedades estruturais, isto é, especificacións sintácticas, semánticas e fonolóxicas.

Bibliografía: 

Chomsky, N. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass.: The MIT Press.

Horrocks, G. 1988. Generative Grammar. London: Longman. 2nd edition.

Sistema mental que contén toda a información que posúe un falante sobre o vocabulario da súa lingua. A devandita información abrangue non só o conxunto de elementos léxicos que coñece o falante, senón tamén, por exemplo, datos sobre como se pronuncia unha palabra, os patróns gramaticais nos que se emprega e o seu significado ou significados. Como se adquiren, desenvolven e estruturan os contidos do lexicón son obxecto de estudo da psicolingüística e dos estudos sobre a adquisición de linguas. Para algúns autores como Gass e Selinker (1944), o lexicón podería ser o compoñente lingüístico máis importante na aprendizaxe dunha lingua.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Aitchison, J. 1987. Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon. Cambridge, Mass.: Blackwell.

Baralo, M. 1997. "La organización del lexicón en lengua extranjera". Revista de Filología Románica. Homenaje a Pedro Peira Soberón 14/1: 59-73.

Clark, H. H. & Clark, E. 1977. Psychology and Language. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich.

Gass, S. y Selinker, L. 2001. Second Language Acquistion: An Introductory Course. Hillsdale, H. J.; Hove: Lawrence Erlbaum Associates. 2nd edition.

Singleton, D. (coord.) 1994. “L’acquisition du lexique d’une langue étrangère”. AILE: 3. París: ENCRAGES

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Lexicón
Inglés: 
Lexicon
Francés: 
Lexicon
Alemán: 
Lexikon
Italiano: 
Lexicon
Polaco: 
Leksykon
Portugués: 
Léxico
Ruso: 
Лексикон
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/lexicon, con data de acceso 01/03/2024).