Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Distribución

Definición:

En estudos estatísticos, consiste na enumeración das frecuencias coas que aparecen unha serie de valores ou puntuacións, xunto con eses valores ou puntuacións. Por exemplo, a distribución das puntuacións dun test pode dispoñerse nunha táboa como segue:Puntuacións

Frecuencia

10

3

20

7

30

10

40

4

50

2

En moitos casos, a forma da distribución é simétrica e acampanada, é dicir, existe un valor central cerca do cal se distribúe a meirande parte das observacións, e conforme os valores distan máis deste valor central, tanto superior como inferiormente, as correspondentes frecuencias diminúen. Este tipo de distribución recibe o nome de distribución normal (tamén chamada Campá de Gauss ou Curva de Laplace-Gauss), e os seus tres indicadores da súa tendencia central (media, mediana e moda) coinciden co valor central mencionado anteriormente. Noutras situacións pode aparecer unha distribución asimétrica ou oblicua, onde os valores máis baixos predominan sobre os máis altos (distribución asimétrica negativa) ou viceversa (distribución asimétrica positiva). Un exemplo de distribución negativa sería aquel no que a meirande parte do alumnado obtivo puntuacións elevadas, e só algúns obtiveron puntuacións moi baixas (trataríase do tipo de distribución desexable, por exemplo, nun exame final). Ademais da forma, outra propiedade das curvas de distribución é o seu grao de elevación ou curtose: se a curva é máis apuntada que a distribución normal, denomínase leptocúrtica, e en caso contrario, platicúrtica

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Cruz Ramírez, M. 2012. Elementos de estadística descriptiva: Una introducción para investigadores de la educación. Madrid: Editorial Académica Española.

Eddington, D. 2015. Statistics for Linguists: a Step-by-Step Guide for Novices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Etcheverría Murgiondo, J. & Tejedor Tejedor, F. J. 2005. Análisis descriptivo de datos en educación. Madrid: La Muralla.

Fulcher, G. 2010. Practical Language Testing. London: Hodder Education.

Lowie, W. & Seton, B. 2013. Essential Statistics for Applied Linguistics. London: Palgrave.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Distribución
Inglés: 
Distribution
Francés: 
Distribution
Alemán: 
Verteilung
Italiano: 
Distribuzione
Polaco: 
Dystrybucja
Portugués: 
Distribuição
Ruso: 
Дистрибуция
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/distribucion, con data de acceso 20/07/2024).