Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Escala

Definición:

En estatística e en exames (⇒ exame), denomínanse escalas aos distintos modos de organizar, medir ou asignar valores aos datos recompilados dunha mostra. Existen diferentes tipos de escalas, dependendo da natureza das variables que se estudan (⇒ variable) ou da precisión que requira a organización dos datos. Normalmente considéranse catro tipos de escalas de medida:

  1. Escala nominal ou categorial. Agrupa aos individuos dunha mostra en clases ou categorías mutuamente excluíntes e sen relación matemática entre si. Por exemplo, a variable “lingua materna” pode organizarse nunha escala nominal con 3 categorías (1: galego; 2: francés; 3: inglés). Unha escala nominal recibe o nome de dicótoma se o atributo que se vai a estudar posúe só dúas categorías, por exemplo, sexo masculino fronte a sexo feminino.
  2. Escala ordinal. Asigna números aos individuos dunha mostra, ordenándoos xerárquicamente con respecto a un certo atributo ou habilidade. Por exemplo, se nun exame de 100 puntos o estudante A obtén 76, o B obtén 92 e o C obtén 83, os devanditos estudantes poderán disporse nunha escala ordinal onde B será o primeiro, C o segundo e A o terceiro.
  3. Escala de intervalos. É semellante á escala ordinal en canto á asignación de valores, pero os intervalos ou distancias entre os seus valores son comparables. É o que sucede, por exemplo, nunha escala centígrada: a diferenza entre 20 e 30 graos é a mesma que entre 30 e 40, é dicir, 10 graos.
  4. Escala de proporción ou de razón. É semellante á escala de intervalos, pero posúe un cero absoluto (é dicir, un valor que indica a ausencia da calidade que se mide, e que non pode ser rebasado inferiormente) e os seus puntos son múltiplos doutros puntos. Por exemplo, se o estudante A tarda 2,5 segundos en identificar un son, o B tarda 5 e o C tarda 10, os seus tempos poderanse organizar nunha escala de proporción, posto que B tarda o dobre que A, e C o dobre que B.
Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Bachman, L. F. 1990. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford University Press.

Bisquerra Alzina, R. 1989. Métodos de investigación educativa. Guía práctica. Barcelona: CEAC.

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Eddington, D. 2015. Statistics for Linguists: a Step-by-Step Guide for Novices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Correspondencia noutros idiomas
Galego: 
Escala
Inglés: 
Scale
Francés: 
Échelle
Alemán: 
Skala
Italiano: 
Scala
Polaco: 
Skala
Portugués: 
Escala
Entrada anterior / seguinte:

Cómo citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/escala, con data de acceso 13/06/2021).