Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Proxecto Educativo de Centro (PEC)

Definición:

Documento que, xunto co Proxecto Curricular de Centro (PCC) e o Regulamento de Réxime Interno (RRI), conforma no sistema educativo español actual o denominado Proxecto de Centro, o cal fai explícitos os obxectivos institucionais con respecto ao sistema escolar e á comunidade educativa. A diferenza do PCC (de natureza técnico-didáctica e cuxa elaboración corresponde aos equipos docentes), o PEC é de carácter ideolóxico e organizativo. Nel contéñense formulacións educativas de tipo xeral, así como valores, pautas de conduta e actitudes asumidas por todos os membros da comunidade escolar, polo que a súa elaboración é responsabilidade de todos eles, e lévase a cabo a través dos órganos de goberno persoais (Director, Xefe de Estudos, Secretario) e colexiados (Claustro e Consello Escolar), en colaboración cos órganos de coordinación (Departamentos, Comisión de Coordinación Pedagóxica). Esta última encárgase fundamentalmente de asegurar a coherencia entre o PCC, os Proxectos Curriculares de Etapa e as programacións anuais. Os órganos persoais e colexiados participan tamén na elaboración do RRI (Regulamento de Réxime Interno), que é de carácter normativo, é dicir, establece unha serie de preceptos e instrucións para regular a convivencia da comunidade escolar e posibilitar a posta en práctica do PEC e do PCC.

Outros documentos que compoñen o Proxecto Educativo de Centro son: a Programación Xeral de Actividades do Centro (PGA ou Plan Anual, que contén a planificación para un curso escolar), o Orzamento (que recolle as previsións de gastos e a distribución dos recursos económicos) e a Memoria (informe no que se avalían as actuacións e propostas).

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Gairín, J. & Darder, P. 1994. Organización de Centros Educativos. Barcelona: Praxis.

Rey Mantilla, R. & Santamaría, J. M. 1992. El Proyecto Educativo de Centro: De la teoría a la acción educativa. Madrid: Escuela Española.

Vidal García, J., Cárave, G. & Florencio, M. A. 1992. El Proyecto Educativo de Centro. Una perspectiva curricular. Madrid: EOS.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Proyecto Educativo de Centro (PEC)
Ruso: 
Образовательный проект центра
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/proxecto-educativo-centro-pec, con data de acceso 21/05/2024).