Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Ensino de linguas estranxeiras baseado en contidos

Definición:

Tipo de ensino no que o alumnado adquire competencia comunicativa na lingua estranxeira a través do estudo doutras materias ou contidos. De acordo con este tipo de metodoloxía, un alumno, por exemplo, aprenderá inglés ou francés estudando Ciencias Naturais, Matemáticas ou ata facendo un curso de cociña ou de manualidades que se imparta na lingua meta. Neste tipo de ensino, a aprendizaxe explícita da lingua convértese en algo secundario mentres que o estudante vai progresando no seu dominio do novo sistema lingüístico a través de tarefas, exercicios, lecturas e contidos propios doutras áreas temáticas. Esta metodoloxía estase estendendo cada vez máis, sobre todo no ámbito universitario de distintos países europeos. Así, non é nada fóra do común que dentro dos sistemas educativos de Alemaña, Holanda ou Dinamarca se imparta un título universitario en Dereito ou Economía utilizando como lingua vehicular o inglés ou o francés. Por outra banda, en Canadá e Estados Unidos as técnicas propias deste método véñense empregando xa amplamente en programas bilingües e de inmersión lingüística desde hai anos (ensino por inmersión). Entre as vantaxes ou beneficios desta metodoloxía pódense sinalar os seguintes:

  1. desde un punto de vista lingüístico os estudantes familiarízanse cun vocabulario variado e diverso;
  2. desde unha perspectiva psicolóxica, o alumnado séntese máis motivado, xa que está aprendendo algo que lle interesa e que ten unha utilidade práctica inmediata;
  3. pedagoxicamente trátase dunha aproximación ao ensino da lingua estranxeira interdisciplinar, xa que o estudante aprende contidos doutras áreas ademais dos propios da lingua estranxeira; desenvólvense estratexias de recollida de información de fontes diferentes que lle servirán para organizar e avaliar eses contidos de forma máis crítica, adquirindo capacidades que posiblemente poderá despois aplicar na aprendizaxe doutras materias do currículo.
Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Brinton, D.M. & Master, P. (eds.) 1997. New Ways in Content-Based Instruction. Alexandria, VA: TESOL.

Echevarría, J.; Vogt, M. E. & Short, D. 2016. Making Content Comprehensible for English Learners: The SIOP Model. Boston: Pearson. 5th edition.

Hall Haley, M. & Austin. T. 2003. Content-based Second Language Teaching and Learning: An Interactive Approach. London: Allyn & Bacon, Inc.

Juan Garau, M. & Salazar Noguera, J. 2015. Content-Based Language Learning in Multilingual Educational Environments. Educational Linguistics 23. Berlin: Springer.

Lagasabaster, D. & Ruiz de Zarobe, Y. 2010. CLIL in Spain: Implementation, Results and Teacher Training. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing

Mehisto, P., Marsh, D. & Frigols Martín, M.J. 2008. Uncovering CLIL. Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education. Oxford: MacMillan Education.

Stryker, S. & Leaver, B.L. (eds.) 1997. Content-Based Instruction in Foreign Language Education. Models and Methods. Washington: Georgetown University Press.

Sánchez Pérez, A. 2009. La enseñanza de idiomas en los últimos 100 años. Métodos y Enfoques. Madrid: SGEL.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Enseñanza de lenguas extranjeras basada en contenidos
Inglés: 
Content-based teaching
Francés: 
Enseignement axé sur les contenus
Alemán: 
Themenbasierter Unterricht
Italiano: 
Insegnamento basato sul contenuto
Portugués: 
Ensino centrado no conteúdo
Ruso: 
Обучение базирующиеся на контенте
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/ensino-linguas-estranxeiras-baseado-contidos, con data de acceso 19/05/2024).