Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Composición asistida por computador

Definición:

Tamén redacción asistida por computador.

Uso de procesadores de texto para o ensino da composición escrita.

Ademais das vantaxes pedagóxicas dos procesadores de textos, a irrupción do computador e, en xeral, das novas tecnoloxías na aula de linguas supuxo outros avances moi positivos para o ensino da composición.

En primeiro lugar, a posibilidade de practicar a escritura en liña en intercambios comunicativos auténticos con outros aprendices, en tempo real (escritura sincrónica) ou diferido (escritura asincrónica). Para empezar, o feito de que os estudantes poidan interactuar con obxectivos auténticos e precisos e de maneira relativamente autónoma contribúe a incrementar a motivación pola escritura. A comunicación sincrónica a través de ordenadores conectados en rede facilita o intercambio de ideas e fomenta a aprendizaxe colaborativa nos que os estudantes reflexionan, comentan e benefícianse das achegas dos demais. Pola súa banda, a escritura asincrónica en liña, a través do correo electrónico, os foros de discusión, etc., achega a vantaxe engadida de poder contar co tempo suficiente para a planificación, a edición e a reflexión antes de compartir un texto ou reaccionar ás mensaxes doutros participantes, á parte de permitirlle ao alumno entrar en contacto, en maior medida que na comunicación sincrónica, co uso das convencións reais da escritura.
Xunto a estas posibilidades abertas pola comunicación a través de ordenador, no ámbito das tecnoloxías da aprendizaxe de linguas asistido por computador (ALAO) existen numerosos programas informáticos para o ensino-aprendizaxe da escritura, que permiten ao alumno unha aprendizaxe axustada ás súas necesidades, incluído os seus intereses, ritmos e estilo de aprendizaxe, aínda que adoitan adoecer dun enfoque excesivamente atomizado. A introdución do computador na aula de composición achega outras importantes vantaxes, entre elas o acceso a unha infinidade de materiais na internet utilísimos para a preparación de proxectos de escritura, pero tamén de modelos auténticos para a análise en clase.
Por último, quizais una das posibilidades máis interesantes do uso do computador na aula de composición é a utilización de corpus lingüísticos informatizados, principalmente para identificar, utilizando un programa de concordancias, expresións e estruturas características da lingua ou dun rexistro específico, susceptibles de ser utilizadas polo aprendiz nas súas propias composicións.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Hudson, K. 1984. Introducing CALL: A Practical Guide to Writing Computer-Assisted Learning Programs. London: Chapman and Hall.

Hyland, K. 2003. Second Language Writing. Cambridge: Cambridge University Press.

Selfe, C. 1986. Computer Assisted Instruction in Composition: Create your own. London: National Council of Teachers of English

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Composición asistida por ordenador
Inglés: 
Computer assisted composition
Francés: 
Composition assistée par ordinateur
Alemán: 
Computergestütztes Schreiben
Italiano: 
Composizione assistita dal computer
Polaco: 
Pisanie wspomagane komputerem
Portugués: 
Composição assistida por computador
Ruso: 
Сочинение набранное на компьютере
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/composicion-asistida-computador, con data de acceso 23/04/2024).