Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Cohesión

Definición:

O concepto de cohesión alude aos mecanismos formais que fan posible a relación entre as oracións e os elementos supraoracionales que constitúen un texto (por oposición ás que se dan no seo da oración). No modelo clásico de Halliday e Hasan (1976), distínguense ata cinco tipos de cohesión: a referencia (incluídas a anáfora e a catáfora, e.g., Mudouse xa á nova casa. Comprárona o ano pasado), a substitución (- Leva o coche grande. - Non, prefiro o outro); a elipse (Pedro comprou un libro, e Rosa un calendario) a cohesión léxica, incluída a repetición dunha mesma palabra ou dun sinónimo en distintas oracións; e a conxunción, que inclúe a expresión de diversos tipos de relacións lóxicas (tempo, causa, adición, etc.) por medio de conectores textuais  (e.g. por tanto, con todo, e diversos adverbios (e.g. finalmenteentón, etc.).

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Brown, G. & Yule, G. 1983. Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Halliday, M. A. K. 1994. An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold. 2nd edition.

McCarthy, M. 1991. Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Cohesión
Inglés: 
Cohesion
Francés: 
Cohésion
Alemán: 
Kohäsion
Italiano: 
Coesione
Polaco: 
Spoistość
Portugués: 
Coesão
Ruso: 
Когезия
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/cohesion, con data de acceso 22/05/2024).