Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Marcador discursivo de recepción

Definición:

O back channelling é a retroalimentación que o oínte proporciona ao falante nunha conversación, co fin de mostrar que se segue ou se entende o que o falante está a dicir. Dese modo se pon en práctica o principio de cooperación establecido por H. P. Grice, segundo o cal falante e oínte colaboran na conversa coa finalidade de alcanzar a mutua comprensión. Os marcadores discursivos de recepción son, por tanto, sinais, ruídos, xestos, expresións ou palabras que indican que se está prestando atención ou reaccionando ante o que se está dicindo (por exemplo, con sorpresa ou enfado). Así en inglés pódense utilizar palabras ou expresións como Ok, Yes, Uh- huh, ou Mhm, que frecuentemente van acompañadas de movementos de cabeza ou expresións faciais. Este tipo de recursos relaciónanse coa función fática da linguaxe, xa que se empregan para regular unha conversación e asegurar que a canle de comunicación segue aberto.

O emprego deste tipo de estratexias de retroalimentación é un compoñente importante na aprendizaxe da lingua oral, xa que se utilizan para indicar a contribución do oínte na interacción oral e asegurar que esta non se interrompe, e tamén poden condicionar a resposta do falante. É interesante, por tanto, desde o punto de vista da aprendizaxe, que os discentes coñezan estas ferramentas de interacción e practiquen a súa introdución nos intercambios orais, de modo que devanditos intercambios sexan máis auténticos e fluídos. Isto faise máis necesario nos niveis máis avanzados no estudo da lingua estranxeira.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Bavelas, J. B.; Coates, L. & Johnson, T. 2000. “Listeners as Co-Narrators". Journal of Personality and Social Psychology 79/6: 941-952

Rosenfeld, H. M. 1987. “Conversational Control Functions of Nonverbal Behavior", in Siegman, A.W. & Feldstein, S. (eds.). Nonverbal Behavior and Communication. Hillsdale, NY: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 563-601.

Tottie, G. 1991. "Conversational Style in British and American English: The Case of Backchannels", in Aijmer, K. & Altenberg, B. (eds.). English Corpus Linguistics. London: Longman, pp. 254-271.

Tottie, G. 2015. “Turn management and "filled pauses", uh and um", in Aijmer, K. & Rühlemann, C. (eds.). Corpus Pragmatics. A Handbook. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 448-483.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Marcador discursivo de recepción
Inglés: 
Backchannel
Ruso: 
Обратный канал (лингвистический термин)
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/marcador-discursivo-recepcion, con data de acceso 27/05/2024).