Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Contacto de linguas

Definición:

Situación na que falantes de linguas diferentes interactúan con frecuencia como resultado de movementos migratorios ou pola súa proximidade xeográfica. Adoita dar lugar a situacións de bilingüismo e a diferentes graos de influencia mutua dos sistemas lingüísticos empregados. O contacto de linguas está estreitamente relacionado coa aprendizaxe dunha lingua estranxeira. En primeiro lugar, porque se poden dar situacións de aprendizaxe por simple contacto, sen que medie ningún marco de ensino formal. En segundo lugar, porque  á hora de aprender unha lingua estranxeira o aprendiz emprega en parte os recursos dos que dispón na lingua ou linguas que xa coñece (patróns morfológicos, sintácticos, fonológicos, etc.), o que significa que usará unha variedade da lingua distinta á empregada polos falantes nativos.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Appel, R. & Muysken, P. 1987. Language Contact and Bilingualism. London: Edward Arnold.

Fishman, J. A. 1971. Advances in the Sociology of Language. The Hague: Mouton.

Matras, Y. 2009. Language Contact. Cambridge: Cambridge University Press.

Siguán Soler, M. 2001. Bilingüismo y lenguas en contacto. Madrid: Alianza.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Contacto de lenguas
Inglés: 
Language contact
Francés: 
Contact de langues
Alemán: 
Sprachkontakt
Italiano: 
Contatto linguistico
Polaco: 
Kontakt językowy
Portugués: 
Contacto linguístico
Ruso: 
Языковой контакт
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/contacto-linguas, con data de acceso 14/06/2024).