Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Coeficiente de correlación

Definición:

En estatística, medida da correlación entre dúas variables. O seu valor varía entre 1.00 (correlación positiva perfecta) e -1.00 (correlación negativa perfecta), e o valor cero indicará a ausencia de correlación. Por exemplo, se un grupo de estudantes obtén puntuacións bastante similares en dúas probas, esas puntuacións terán unha correlación positiva elevada; se obteñen nunha das probas un resultado contrario ao da outra, as puntuacións terán unha correlación negativa; finalmente, se non se observa ningunha relación entre as puntuacións das dúas probas, a correlación aproximarase a cero. Para variables de intervalo ou de proporción adóitase utilizar o chamado coeficiente de correlación produto-momento de Pearson (r); este é o caso, por exemplo, de se se desexa comprobar o grao de correlación existente entre as puntuacións obtidas por un grupo de discentes en dous exames de distintas linguas (inglés e francés). Se as variables son de tipo ordinal, recórrese ao coeficiente de correlación xerárquica de Spearman (p); así, por exemplo, cando un grupo de estudantes realiza unha proba de lectura e outra de escritura, puntúanse as dúas en escalas de menor a maior habilidade (de 1 a 10), e o que se pretende pescudar é se existe unha correlación entre elas. Finalmente, se se trata de variables nominais ou dicótomas, adóitase empregar o Coeficiente phi (ф), por exemplo, no caso de que se desexe saber se unha resposta correcta nun exercicio A se correlaciona de forma significativa con outra resposta correcta nun exercicio B.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Eddington, D. 2015. Statistics for Linguists: a Step-by-Step Guide for Novices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Fulcher, G. 2010. Practical Language Testing. London: Hodder Education.

Gries, S. 2013. Statistics for Linguistics with R: A Practical Introduction. Berlin: Walter de Gruyter.

Larson-Hall, Jennifer. 2010. A guide to Doing Statistics in Second Language Research Using SPSS. New York: Routledge.

Turner, J. L. 2014. Using Statistics in Small-Scale Language Education Research: Focus on Non-Parametric Data. London: Routledge.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Coeficiente de correlación
Inglés: 
Correlation coefficient
Francés: 
Coefficient de corrélation
Alemán: 
Korrelationskoeffizient
Italiano: 
Coefficiente di correlazione
Polaco: 
Współczynnik korelacji
Portugués: 
Coeficiente de correlação
Ruso: 
Коэффициент корреляции
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/coeficiente-correlacion, con data de acceso 23/04/2024).