Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Investigación cualitativa

Definición:

Un estudo pode levarse a cabo desde dúas perspectivas: a cualitativa e a cuantitativa. A primeira persegue a comprensión global dun fenómeno, e céntrase no proceso antes que no resultado; obtén datos en contextos naturais (por exemplo, un colexio), e os devanditos datos son de tipo descritivo, por exemplo, aqueles que proveñen da observación da actividade na aula ou de entrevistas; doutra banda, adoita recorrer a métodos de análise indutivos; finalmente, aínda que investiga relacións entre variables, permite relacións imprevisibles ou inesperadas, e a interpretación dos fenómenos é fundamentalmente subxectiva. Pola súa banda, a investigación cuantitativa busca explicacións para un fenómeno, é dicir, interésase polas causas que o provocan, e estuda as relacións entre un certo número de variables definidas e controladas. Este tipo de investigación non interpreta os fenómenos, senón os resultados das medicións realizadas, e sérvese de datos de tipo cuantitativo.

Polo que respecta aos métodos de análise de cada tipo de investigación, os métodos cualitativos permiten estudar determinados aspectos con detalle e en profundidade, aínda que os resultados son menos xeneralizables xa que o número de casos observados é limitado. Nos métodos cuantitativos pártese dun número reducido de categorías de análise predeterminadas, ás que se reducen as variadas experiencias ou perspectivas dos suxeitos. A vantaxe desta análise é que permite traballar cun maior número de casos, co que o seu poder de xeneralización é tamén maior. Así mesmo, os datos obtidos poden tratarse estatisticamente, o cal facilita a presentación clara e sucinta dos resultados, así como as comparacións.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Bisquerra Alzina, R. 1989. Métodos de investigación educativa. Guía práctica. Barcelona: CEAC.

Bogdan, R. C. & Bicklen, S. K. 1992. Qualitative Research for Education. An Introduction to Theory and Models. Boston: Allyn and Bacon. 2nd edition.

Larsen-Freeman, D. & Long, M. 1991. An Introduction to Second Language Acquisition Research. London; New York: Longman.

Nunan, D. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Patton, M. Q. 1990. Qualitative Evaluation and Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 2nd edition.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Investigación cualitativa
Inglés: 
Qualitative research
Francés: 
Recherche qualitative
Alemán: 
Qualitative Forschung
Italiano: 
Ricerca qualitativa
Polaco: 
Badanie jakościowe
Portugués: 
Investigação qualitativa
Ruso: 
Качественный анализ
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/investigacion-cualitativa, con data de acceso 18/05/2024).