Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Lingua matriz

Definición:

Tamén denominada lingua base.

Algúns especialistas no fenómeno da alternancia de códigos consideran pertinente asignar unha función dominante a unha das linguas que interveñen naqueles enunciados con cambios de código no interior dunha mesma oración (alternancia intraoracional ou mestura de códigos). Esa lingua, que denominan lingua matriz, é a que proporciona os morfemas sintacticamente relevantes (artigos, posesivos, morfemas de tempo, aspecto, etc.) e a que establece as condicións morfosintácticas que regulan en que puntos da estrutura é posible un cambio de código e cal é a orde aceptable dos morfemas. Así, por exemplo, a frase the BLANCA house, con alternancia inglés-español, sería aceptable, pois a lingua base é o inglés e a posición pre-nominal do adxectivo é a correcta; a alternativa la WHITE casa non sería, sen embargo, aceptable porque neste caso a lingua base é o español e a anteposición do adxectivo non cumpriría coas súas condicións morfosintácticas. Myers-Scotton (1993) suxire varios criterios independentes da estrutura lingüística para establecer cal é a lingua matriz nun caso determinado:

  1. a lingua matriz tende a ser aquela na que o falante posúe un grao maior de dominio (criterio psicolingüístico);
  2. é a lingua que na comunidade de fala en cuestión é a menos marcada (é dicir, a que se empregaría normalmente) no tipo de interacción específico no que aparece a mestura de códigos (criterio sociolingüístico);
  3. é, ademais, a que achega unha proporción maior de morfemas (criterio de frecuencia).
Bibliografía: 

Myers-Scotton, C. 1993. Duelling Languages. Grammatical Structure in Codeswitching. Oxford: Clarendon Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Lengua matriz
Inglés: 
Matrix, host/base language
Francés: 
Langue matrice
Alemán: 
Matrixsprache
Italiano: 
Lingua matrice
Polaco: 
Język macierzysty
Portugués: 
Língua matriz
Ruso: 
Матрица
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/lingua-matriz, con data de acceso 22/05/2024).